Пахолок Зінаїда Олександрівна

доктор філологічних наук, професор кафедри інформаційної діяльності,бібліотечної та архівної справи

У 1981 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім.Т. Г. Шевченка і вчителювала в київських школах. З 1984 по 1987 роки працювала лаборантом та асистентом кафедри російської мови КДУ ім.Т. Г. Шевченка. У 1983–1987 навчалася в аспірантурі згаданого навчального закладу. У жовтні 1987 року пройшла по конкурсу і розпочала роботу на педагогічному факультеті Луцького педінституту ім. Лесі Українки, де попрацювала до вересня 2016 року (нині – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки).

Кандидатська дисертація (1989) і докторська дисертація (2015) захищені з загального мовознавства у Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка.

З 1994 по 1997 роки навчалася у цільовій докторантурі в Москві Інституту мовознавства РАН. У 2016–2017 роках проходила стажування у Вільнюському університеті в Литві.

Сфера зацікавлень – філологія, культурологія, краєзнавство.

Автор 190 наукових публікацій, серед яких книжки:

Крушевський М. Замовляння як вид російської народної поезії ; упоряд., перекл., вступ. ст., дод. З.О.Пахолок. – Луцьк : Вісник і К˚, 2002. – 192 с., іл.;

Крушевський М. Вісім гімнів Рігведи ; упоряд., вступ. ст., дод. З.О.Пахолок. – Луцьк : Вид-во «Волинська мистецька агенція “Терен”», 2004. – 137 с., іл.;

Миколай Крушевский. Біобібліографічний покажчик ; передм., нарис, хронологія, уклад. З.О.Пахолок. – Луцьк : Вид-во «Волинська мистецька агенція “Терен”», 2005. – 136 с.;

Миколай Крушевський і Волинь : каталог-довідник / Зінаїда Пахолок, Ілона Несторук. – Луцьк : Волинянин, 2012. – 156 с. ; іл.; Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри : монографія / Зінаїда Пахолок. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 684 с.

Член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки краєзнавців України.

Володіє англійською, румунською, литовською, польською, російською мовами.

/Files/images/sklad_kafedri/Демянюк.png

Дем’янюк Олександр Йосипович

доктор історичних наук, професор

Основні наукові праці Дем’янюка О.Й.

- Колективна монографія: Tom IX «Migracje. Podróże w dziejach» Współczesność/ Monografia operta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (Wolin, 26–28 lipca 2014 r.). – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2015. – S. 87–93.

- Дем’янюк О. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для самостійного вивчення курсу / О.Й. Дем’янюк. – Луцьк : КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2016. – 120 с.

- Колективна монографія: Tom XIII «Śmierć w dziejach człowieka» Współczesność/ Monografia operta na materiałach z VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego (Wolin, 31 lipca – 2 sierpnia 2015 r.) / redakcja Maciej Franz, Karol Kościelniak. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2016. – S. 289–297.

- Колективна монографія: Od Gorlic po Kaukaz, Lewant, Alpy i Adriatyk czyli lotnictwo na Froncie Wschodnim, nad Bałkanami i na Bliskim Wschodzie 1914–1918/ Monografia operta na materiałach z VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego / redakcja Andrjej Olejko, Paweł Korzeniowski, Gerhard Artl. – Rzeszow : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 173–196.

- Дем’янюк О.Й. Козацька героїка в історичній спадщині В. Липинського в обґрунтуванні державної моделі Гетьманату / О.Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2015. – Вип. 23. – С. 141–151.

- Дем’янюк О. Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: історіографія питання / Олександр Дем’янюк // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. – 2015. – Ч. 14. – С. 18–23.

- Дем’янюк О.Й. Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину / О.Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2015. – Вип. 24. – С.3–13.

- Дем’янюк О. Діяльність осередків «Просвіти» в добу Директорії УНР (1918–1921 рр.) / Олександр Дем’янюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 2016. – №3. – С.22–27.

- Дем’янюк О.Й. Формування плавскладу та артилерійське оснащення Чорноморського флоту в другій половині XVIII ст. / О.Й. Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2016. – Вип. 25. – С.3–12.

- Дем’янюк О. Локалізація бойових дій 8-ї армії на території Волинської губернії під час наступальної операції Південно-Західного фронту влітку 1916 р. / Олександр Дем’янюк // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. – 2016. – Ч. 16. – С. 84–89.

- Дем’янюк О.Й. Перебування українських військових підрозділів на території Волинської губернії в добу Української революції / О.Й.Дем’янюк // Військово-науковий вісник. – 2017. – Вип. 27. – С.163–175.

- Дем’янюк Олександр Події доби Української Центральної Ради на території Волинської губернії в матеріалах архівів України / Олександр Дем’янюк // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. – 2017. – Ч. 17. – С. 52–57.

- Дем’янюк Олександр Волинський край у мемуарних працях учасників Української революції 1917–1921 рр. / Олександр Дем’янюк // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. – 2017. – Ч. 18. – С. 31–35

Наукові публікації

Методичні та навчальні посібники, монографії, науково-популярні видання

1. Дем’янюк О.Й. Основи науково-дослідної роботи : методичні вказівки до семінарських занять для студентів ЛІРоЛ / О. Й. Дем’янюк. – Луцьк : ЛІРоЛ, 2012. – 34 с.

2. Дем’янюк О.Й. Воєнна історія Волині : історичні нариси : в 4 т. Т.1. : Давня доба – кінець ХVІІІ ст. / О.Й. Дем’янюк, І.М. Пасюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 236 с.

3. Дем’янюк О.Й. Воєнна історія Волині : історичні нариси : в 4 т. Т.2. : ХІХ ст. – початок ХХ ст. / О.Й. Дем’янюк, І.М. Пасюк, С.П. Яровенко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 288 с.

4. Дем’янюк О.Й. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: методичні вказівки до лекційних занять для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / О.Й.Дем’янюк. – Луцьк : РВЦ ЛІРоЛ, 2014. – 88 с.

5. Дем’янюк О. Основи ділового етикету у сфері соціальних комунікацій / О.Й.Дем’янюк, Т.С.Єжижанська. ‒ Луцьк : Луцький ін-т розвитку людини Ун-ту «Україна»; КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2014. ‒ 116 с.

6. Дем’янюк О.Й. Організація інформаційного й документаційного забезпечення управління в органах державної влади / О.Й.Дем’янюк, Т.Й.Жалко. ‒ Луцьк : Луцький ін-т розвитку людини Ун-ту «Україна»; КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2014. ‒ 152 с.

7. Волинський пантеон: Схід-2014 / О.Дем’янюк, Г.Гулько. ‒ Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. ‒ 60 с.

/Files/images/kafedra_dokumentoznavstva/prof-vikl/2.jpg

Жалко Тетяна Йосипівна,

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Профіль у Google scholar

У 1996 році з відзнакою закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, факультет україністики за спеціальністю українська мова і література, іменний стипендіат.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію “Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка”. Рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка 30 травня 2005 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.

Автор близько 30 наукових публікацій.

Основні публікації:

1. Мовна парадигма рекламних повідомлень // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Лінгвістичні дослідження». - Харків, 2013. - Вип.36. - С.148-153.

2. Мовностилістичні особливості молитви у конфесійному стилі української мови) // Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика XXI століття: стан і перспективи : зб.наук.пр. / упоряд. І.П.Левчук. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім Лесі Українки, 2014. - Вип. 17. ‒ С.90-99

3. Ґендерне виховання як умова оптимізації становлення особистості молодших школярів у сучасному інформаційному просторі // Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі: Матеріали доповідей учасників ІІІ наук.-практ. конференції (м.Луцьк, 28 лист. 2013 року) / упор. Г.І.Єрко, Т.Й.Жалко. ‒ Луцьк : Луцький педагогічний коледж, 2013. ‒ Вип. 2. ‒ 212 с. Діловий дискурс фахівця-документознавця як комунікативне явище // Проблеми та перспективи розвитку соціальних комунікацій: матеріали доповідей учасників ІІ Міжвузівського наук.-метод. семінару (м.Луцьк, 10 квіт. 2014р.) / упор. Т.Й.Жалко, О.М.Мациборська. ‒ Луцьк : Луцький ін-т розвитку людини Ун-ту «Україна»; КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2014. ‒ Вип.2. ‒ 126 с.

4. Логотипізація як спосіб рекламної комунікації (на прикладі відомих торгових марок) // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». ‒ Т.1. ‒ 2014;

5. Відеокультура особистості в умовах сучасної медіа реальності // Медіа, глобалізація, соціальна мімікрія : матеріали Першого наукового інтернет-симпозіуму / Упорядн. О.Кошелюк. – Луцьк, 2014. – С.35-40.

Навчально-методичні праці

1.Лінгвістичні основи документознавства : У 2-х ч. – Ч. 1.Система вправ до практичних занять для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» : Методичні рекомендації. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2008. – 56 с.

2.Лінгвістичні основи документознавства : У 2-х ч. – Ч. 2. Система вправ до індивідуальних занять для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» : Методичні рекомендації. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2008. – 52с.

3.Українська мова (за професійним спрямуванням): матеріали до практичних занять для студентів усіх спеціальностей: Методичні рекомендації. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2009. – 100 с.

4.Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління : Методичні рекомендації – Луцьк: ЛІРоЛ, 2011. – 72 с.

5.Лінгвістичні основи документознавства: методичні вказівки для проведення практичних занять (для студентів напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність») : Методичні рекомендації – Луцьк: ЛІРоЛ, 2012. – 60 с.

/Files/images/kafedra_dokumentoznavstva/prof-vikl/3.png

Зволинська Леся Ярославівна

кандидат філологічних наук,

старший викладач

кафедри документознавства та інформаційної діяльності

У 1999 р. з відзнакою закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, факультет україністики за спеціальністю українська мова і література та народознавство.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Метафоричні структури у творчості поетів Празької школи”. Рішенням спеціалізованої вченої ради Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України 12 квітня 2007 року присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Автор близько 10 наукових публікацій.

Основні публікації:

1. Міфологічні імена у творчості поетів Празької школи // Наукові записки. Вип. 37. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2001. – С.157-161. – Серія: Філологічні науки (мовознавство).

2. Типи розгорнутих метафор у творчості поетів Празької школи // Філологічні науки. – 2001. – № 9. – С. 56-61.

3. Функціонування образу зорі/зір у творчості Лесі Українки та Є.Маланюка // Леся Українка і сучасність: зб. наук. пр. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2003. – С. 327-333.

4. Метафоричні структури у творчості поетів Празької школи: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук зі спец. 10.02.01 – українська мова. – К.: Б. в., 2006. – 19 с.

5. Значущість використання метафори у промові // Проблеми педагогічних технологій. – 2010. – Вип. 1. – С. 79-83.

/Files/images/sklad_kafedri/IMG_3674_resize.JPG

Ляшук Наталія Вікторівна

кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Профіль у Google scholar

У 2005 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, філологічний факультет, за спеціальністю українська мова і література.

31 березня 2012 року захистила кандидатську дисертацію “Автостереотипи українців у сприйнятті волинян”. Рішенням спеціалізованої вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Автор близько 10 наукових публікацій.

Основні публікації:

1. Гендерний аспект моделювання зовнішнього образу українців // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2011. – №1. – С. 77-82.

2. Розгортання асоціативного поля лексеми очі в мовній свідомості сучасної молоді: психолінгвістичний експеримент / Н. В. Ляшук // Психолінгвістика : [зб. наук. пр. ДВНЗ “Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”]. – Переяслав-Хмельницький : ПП “СКД”, 2011. – Вип. 8. – С.113-119.

3. Асоціативні поля ідеальних образів українки / Н. В. Ляшук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : [зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету]. – Рівне, 2012. – Вип. 20. – С. 174-177.

4. Автостереотип національного характеру в сприйнятті сучасних волинян /Наталія Ляшук // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис. – Луцьк, ВНУ ім. Лесі Українки. – 2012. – Число 9. – С. 158-164.

5. Автостереотипи українців у сприйнятті волинян: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 – Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – 20 с.

/Files/images/kafedra_dokumentoznavstva/prof-vikl/5.jpg

Конон Надія Гнатівна

старший викладач

кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Профіль у Google scholar

У 1974 році закінчила культосвітнє училище в місті Дубно за спеціальністю бібліотекар.

У 1978 році закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю бібліотечна справа.

Автор понад 10 наукових публікацій.

Основні публікації:

1. Властивості документної та бібліографічної інформації // Зб. наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». – Луцьк, 2013. - Т. 1. – 172 с. – С.42-45.

2. Календар знаменних і пам’ятних дат як інформаційне видання Проблеми і перспективи розвитку соціальних комунікацій: матеріали доповідей ІІ Міжвузівського наук.-метод. семінару / упоряд. Т. Й. Жалко, О. М. Мациборська. – Луцьк: ЛІРоЛ «Україна»; КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2014. – Вип. 2. – С. 59-62;

3. Календар як універсальне періодичне довідкове видання // Збірник наук. праць професорсько-викладацького складу та студентів ЛІРоЛ «Україна». – 2014.

4. Анотування як різновид наукової обробки документів // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали 2-ї всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених (26.01.2012 м. Остріг). – Остріг : Вид-во нац. Ун-ту «Острозька академія», 2012. ‒ С. 239-245 с.

5. Види аналітико-синтетичної обробки документів // Сучасні педагогічні технології. ‒ 2012. ‒ Вип. 1. ‒ С. 204-209.

Навчально-методичні праці:

  1. Кадрове діловодство: метод. вказівки для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / Н.Г.Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2011. – 19с.
  2. Бібліографознавство: метод. вказівки для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / Н.Г.Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2011. – 18 с.
  3. Бібліографічний опис документів:: метод. реком. до практичних занять для студентів / Н.Г.Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2011. – 38с.
  4. Аналітико-синтетична обробка документної інформації: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / Н.Г.Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2011. – 18 с.
  5. Аналітико-синтетична обробка документної інформації: метод. рек. до лекцій / Н.Г. Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Університету “Україна”, 2008. – 32с.
  6. Книгознавство: курс лекцій: метод. реком. до практичних занять для студентів / Н.Г.Конон. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2006. – 32 с.

/Files/images/kafedra_dokumentoznavstva/prof-vikl/6.png

Васюра Руслана Вікторівна

викладач

кафедри документознавства та інформаційної діяльності

У 2008 році закінчила магістратуру з документознавства та інформаційної діяльності ЛІРоЛ Університету “Україна”.

Основні публікації:

1. Роль моральної культури у професійній діяльності юриста // Шляхи реформування правової системи України: Тематичний збірник тез наукового семінару з обговорення сучасних правових проблем та шляхів їх подолання, присвячений професійному святу – Дню юриста. Випуск 3. /Ред.: Р.П.Карпюк, [та ін.]. – Луцьк: ЛІРоЛ, 2012. С. – 12-15.

/Files/images/kafedra_dokumentoznavstva/IMG-fa658b92eb82eb67d5b0afe7ed79b49c-V.jpg

Приймачук Ольга Вікторівна

викладач

З 2000р. по 2005р. навчалася у ВДУ імені Лесі Українки на факультеті романо-германської філології. Закінчила ВДУ в 2005р. по професії «викладач англійської мови та літератури та німецької мови».

З 2005 р. працює викладачем іноземної мови в ЛІРоЛ Університету «Україна».

Основні публікації:

1. Чарлз Діккенс у художній пам’яті Тараса Шевченка\ О.В. Приймачук .- Наукові записки. Серія: літературознавство\ За ред. проф. М.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 23. – 340 с. – С. 193-200.

2. Проблеми автоматизованого перекладу\ О.В. Приймачук , О.А. Гром.- Збірник наукових праць. Філологічні студії. – Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, ПВД «Твердиня», 2008. - № 1-2. – С. 581-585

3. Прикметники, що позначають зовнішність людини в сучасній англійській мові\ О.В. Приймачук ., Кричфалушій Л.М., Макарчук І.П.- Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», у 3-х т. – Т.3. - Луцьк: ПВД «Твердиня», 2009. – 348с. - С.106-111

4. «Переклад творів Чарлза Діккенса як форма трансформаціїї художнього світу митця українською мовою».- Literaturoznawstwo, jezykoznawstwo i kulturoznawstwo jako plaszcyzny przekazu we wspolczesnei glottodydaktyce. – Lublin, 2010. – Chelm, 24-25 maja 2010 roku. – С. 184-188.

5. «Риси готики у творах Чарлза Діккенса і Миколи Гоголя».- Наукові записки. Серія: літературознавство\ За ред. проф. М.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 31. – 490 с. – С. 362-376.

6. «Вплип етнокультурних факторів на функціонування висловлювання похвали».- Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», Луцьк: ПВД «Твердиня», 2006. – С.23-24

7. «Функціонування висловлювання похвали в англомовному дискурсі».- Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», Луцьк: У 3-х т. – Т.1. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. – С.58-61

8. «Значення перекладу в сучасному житті».- Проблеми сучасного перекладознавства: Матеріали міжвузівського наукового семінару: У 3-х т. – Т.2. - Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. – С. 66-67

9. «Типологічні схожості творчості Чарлза Діккенса та Миколи Гоголя».- Проблеми сучасного перекладознавства: Матеріали міжвузівського наукового семінару: У 3-х т. – Т.2. – Луцьк, 2009. –107с. - С. 50-54

10. Нові погляди на роль пісні в процесі вивчення іноземної мови\ О.В. Приймачук, О.С. Бай.- І науково-практичний семінар «Мовні універсалії у міжкультурній комунікації» (м. Луцьк, 19 листопада 2010р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, 2010. – С. 265–267

11. Використання сучасних методів навчання у процесі викладання іноземної мови. – Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників V Міжвузівського науково-практичного семінару (м.Луцьк, 21 листопада 2017р). - Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2017. – Вип.5. – С.213-219

Навчально-методичні праці:

1. «Порівняльна граматика української та англійської мов. Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу спеціальності «Переклад» напряму «Філологія» денної та заочної форми навчання»\ О.В. Приймачук ., В.Г. Коваленко.- Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2008. – 155с.

2. «Основи автоматизованого перекладу: навчально-методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи для студентів V курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Переклад» напряму «Філологія» \ О.В. Приймачук .-Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2009. – 75с.

3. Основи автоматизованого перекладу: [навчально-методичні рекомендації] \ О.В. Приймачук, М.В. Пилипчук. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2010. – 36с.

4. Методичні рекомендації з іноземної мови (за професійним спрямуванням)для студентів І курсу усіх напрямів підготовки ОКР «бакалавр» заочної форми навчання\О.В. Приймачук.- Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. – 46с.

Кiлькiсть переглядiв: 574