Кафедра фізичної реабілітації та соціального забезпечення

Підготовку фахівців за спеціальностями "Фізична терапія, ерготерапія", "Спеціальна освіта" та напрямом „Здоров’я людини” здійснює досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри фізичної реабілітації та кафедри соціального забезпечення.Кафедра фізичної реабілітації створена у серпні 2003 р. на базі кафедри фізичного виховання та реабілітації. Її очолює доктор біологічних наук, професор кафедри фізична реабілітація Макаренко Микола Васильович. Підготовка фахівців здійснюється на денній і заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „магістр”.

Типовими видами діяльності фахівця за спеціальностями "Фізична терапія, ерготерапія", "Спеціальна освіта" та напряму „Здоров’я людини” є організація фізичної реабілітації, фізичного виховання та спортивно-масової роботи у дошкільних, середніх і вищих закладах освіти, лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідних установах, лікарсько-фізкультурних диспансерах, фізкультурних та спортивних організаціях.

На початок 2017 року на кафедрі працює 10 чоловік: один доктор наук, 2 професори, 4 кандидати наук, доцентів, 2 старших викладача та 1 асистент.

Викладачі кафедри систематично приймають участь у науково-практичних конференціях та майстер-класах щодо роботи з неповносправними особами в кардіології, ортопедії та ендокринології, а також підвищують свою кваліфікацію у провідних науково-освітніх закладах України та за її межами (Республіка Польща).

До послуг наших студентів спеціалізовані навчальні аудиторії, обладнані наочними і технічними засобами навчання: кабінети анатомії та фізіології людини, патологічної фізіології, теоретичних основ фізичного виховання, теоретичних основ фізичної реабілітації, фізіологічних основ фізичної культури, кабінет реабілітаційного супроводу навчання, науково-дослідна лабораторія функціональної діагностики та реабілітації, гімнастична зала, зала аеробіки та шейпінгу, тренажерна зала, спортивні майданчики, комп’ютерні класи, бібліотека з читальним залом, студентська їдальня.

Щорічно студенти за спеціальностями "Фізична терапія, ерготерапія", "Спеціальна освіта" та напряму підготовки „Здоров’я людини” беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах з фізичної реабілітації та теорії і методики фізичного виховання, стають їх переможцями та призерами. На університетських конкурсах на кращу наукову роботу серед студентів, що проводяться в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі”, роботи студентів неодноразово отримували премії та грошові винагороди.


Функціонує студентська науково-проблемна група, яка працює над темою “Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології в сучасних умовах”.

Набуті професійні навички закріплюються під час проходження навчальної, організаційної, педагогічної та клінічної практик на базі Волинського обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділення реабілітації Луцької міської клінічної лікарні, дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей із особливими потребами, загальноосвітніх навчальних закладів міста та області, а також на базі інших реабілітаційно-оздоровчих центрів, спеціалізованих освітніх закладів для дітей із функціональними обмеженнями. Кращі студенти, які зарекомендували себе сформованими фахівцями, після проходження практик залишаються на роботу в цих установах.

/Files/images/kafedra_fz_reabltats/IMG_20150219_112936.jpg /Files/images/kafedra_fz_reabltats/IMG_6128.JPG

/Files/images/kafedra_fz_reabltats/VunxeU4feBA.jpg

Загальна наукова тематика кафедри: „Фізична реабілітація осіб із обмеженими функціональними можливостями в системі їх професійної та соціальної адаптації”.

У співпраці із Волинським обласним центром кардіоваскулярної патології та тромболізису виконується Міжнародна програма „Оцінка якості вторинної профілактики після інфаркту міокарда та ішемічного інсульту в країнах Східної Європи” (ASCAPЕ). Дослідження є частиною міжнародного проекту, в якому беруть участь Гданська медична академія (Польща) та Санкт-Петербурзька медична академія ім. І.І. Мечникова (Росія). Координатором програми є доктор медичних наук. Матеріали дослідження щорічно доповідаються на засіданні робочої групи з реабілітації та фізіології навантаження кардіологів Європейського товариства.

/Files/images/kafedra_fz_reabltats/IMG_6302.JPG /Files/images/kafedra_fz_reabltats/IMG_6439.JPG

/Files/images/kafedra_fz_reabltats/xHwAq-cHf8M.jpg

Викладачі кафедри співпрацюють із науковими установами України та інших країн, зокрема, з Академією педагогічних наук України, Державним науково-дослідним інститутом фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Робочою групою з реабілітації та фізіології навантаження кардіологів Європейського товариства, з “Санаторієм Наленчув” – Республіка Польща, з Гданською медичною академією тощо.

/Files/images/kafedra_fz_reabltats/20171018_112054.jpg /Files/images/kafedra_fz_reabltats/20171018_121831.jpg /Files/images/kafedra_fz_reabltats/20171206_124352.jpg /Files/images/kafedra_fz_reabltats/20171206_125108.jpg

Кафедра також здійснює навчання за спеціальністю "Соціальна робота".

Спеціальність «Соціальна робота»

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Кафедра як структурний підрозділ Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна" була створена 1 вересня 2007 року на основі відділення соціальної роботи, яке функціонувало при кафедрі гуманітарних та соціальних дисциплін з 1 лютого 2006 року.

Кафедра здійснила свій перший набір студентів у 2006 році за напрямом “Соціальна робота” у галузі “Соціологія” згідно наявної ліцензії.

На теперішній час спеціальність «Соціальна робота» функціонує у складі кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення і ставить за мету бути провідним підрозділом інституту, який здійснює підготовку фахівців з соціальної роботи, здатних забезпечити вирішення питань діяльності людини у виробничій та соціальних сферах з метою примноження інтелектуального потенціалу західного регіону України. Професорсько-викладацький склад спеціальності забезпечує навчальну, науково-дослідну, методичну, організаційну та виховну роботу зі студентами.

/Files/images/sots_robota/1.jpg

Науково-педагогічний склад спеціальності співпрацює з провідними фахівцями даної галузі інших навчальних закладів, зокрема, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцького національного технічного університету, а також з Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Рівненської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Львівського національного університету імені Івана Франка, Школи соціальної роботи Києво-Могилянської академії; досвідченими спеціалістами соціальних служб, установ соціального захисту, громадськими організаціями, благодійними фондами, іншими структурами соціальної сфери.

/Files/images/sots_robota/6.jpg

Освітня діяльність за спеціальністю «Соціальна робота» визначається такими стратегічними лініями організації: розробка змісту навчальних програм відповідно до сучасних вимог до вищої освіти України; інноваційне методичне забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог. В навчальному процесі використовуються новітні освітні інтерактивні технології, проводяться навчально-методичні заходи з метою пошуку шляхів удосконалення навчального процесу в інституті.

Науково-дослідна робота спеціальності є основою навчального процесу та підґрунтям для запровадження досягнень сучасної соціальної роботи в навчальний процес. Науковим та педагогічним складом спеціальності «Соціальна робота» в межах профільної наукової теми здійснюється науково-дослідна робота за темою: «Соціальні технології: особистісно-орієнтований підхід», результати якої презентуються та апробовуються при написанні наукових статей, доповідей на науково-практичні конференції, проведенні тренінгів для працівників соціальної сфери та педагогів, інших заходах, присвячених питанням сучасної соціальної роботи; підготовці лекцій з дисципліни «Технології соціальної роботи»; підготовці методичних рекомендацій; написанні курсових робіт студентами з дисципліни «Технології соціальної роботи».

Стратегічними завданнями, які реалізовує спеціальність "Соціальна робота" у своїй діяльності,є:- ознайомлення студентів із особливостями й технологіями організації та здійснення соціальної роботи в різних сферах суспільного життя (медицина, освіта, пенітенціарна система, система соціального захисту населення) та з різними групами населення (діти та молодь, сім'я, особи похилого віку, люди з особливими потребами, особи девіантної поведінки);- виховання у студентів моральності та формування гуманістичних ідеалів та загальнолюдських цінностей, визначених в етичних засадах соціальної роботи;- розвиток творчого мислення студентів, уміння професійно аналізувати й оцінювати соціальні явища, втілювати в життя соціальну політику держави, сприяти гармонізації людських стосунків;- формування необхідних знань та умінь у галузі менеджменту соціальної роботи.

/Files/images/sots_robota/4.jpg

Функціонує студентське наукове формування «Особливості розвитку особистості в соціальних інституціях», яке досліджує особливості соціальної адаптації особистості, технології соціальної роботи з різними групами населення, гендерні аспекти існування особистості в соціумі.

/Files/images/sots_robota/5.jpg

Виховна робота спрямована на забезпечення відповідних умов для самореалізації студентів і викладачів, створення особливого культурного середовища, основними рисами якого є повага до особистості, толерантність, взаємна підтримка, демократизм у стосунках, оцінка діяльності кожного за реальними результатами. Студенти разом із викладачами беруть активну участь у соціальних програмах міста Луцька та Волинської області, також долучаються до проектної діяльності Регіонального осередку Всеукраїнського благодійного фонду «Благополуччя дітей». На базі інституту традиційно проводяться благодійні заходи та акції з метою популяризації та надання посильної допомоги вразливим верствам населення.

/Files/images/sots_robota/7.jpg

Викладачі спеціальності щорічно проводять соціологічні опитування серед студентів-першокурсників щодо їх ставлення до обраної професії та пріоритети їх життєвих цілей.

Серед студентів старших курсів традиційно проводиться соціологічне опитування про мотивацію в навчанні. За результатами цих соціологічних опитувань здійснюються наукові розвідки викладачів спеціальності, проводяться дисертаційні дослідження.

Щорічно викладачі разом із студентами спеціальності «Соціальна робота» проводять акцію “Ялинка дітям” (збір коштів, дитячих іграшок та одягу, солодощів). На зібрані кошти було надано допомогу: Дитячому садку для глухонімих дітей м. Луцька; дітям-інвалідам реабілітаційного центру санаторію с. Дачне Ківерцівського району; Будинку дитини м. Луцька тощо. Також беруть постійну участь у міських та інститутських благодійних акціях: “Не будь байдужим” на підтримку хворим дітям, бездомним, малозабезпеченим сім’ям, дітям-сиротам, інвалідам; «Свічкова хода», присвячена дню боротьби зі СНІДом; “Відроджуємо історичні святині”; “Засвіти Свічку”, на знак вшанування пам’яті невинних жертв Голодомору; “Підсніжник” (проведення заходів щодо оздоровлення довкілля); Всеукраїнської акції «Від серця до серця» тощо.

/Files/images/sots_robota/8.jpg

Студенти спеціальності отримують практичну підготовку під час навчальної практики у притулку для дітей облдержадміністрації; у Територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, де директором є колишня студентка напряму підготовки “Соціальна робота”, Шатецька Галина Іванівна. Також налагоджена тісна співпраця щодо проведення практик студентів кафедри з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцького міськвиконкому та багатьма установами соціального спрямування області. Залучено студентів до надання соціальної допомоги непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам та іншим вразливим категоріям населення у різних закладах соціальної допомоги, спеціалізованих соціальних службах.

/Files/images/sots_robota/9.jpg

Робота з поширення інформаційних зв’язків зі громадськістю та реклами професії працівника соціальної сфери, а також працевлаштування усіх випускників є важливою складовою розвитку спеціальності. Викладачі та студенти спеціальності «Соціальна робота» успішно співпрацюють з державними установами та громадським організаціями соціальної сфери, зокрема, з Притулком для дітей Служби у справах дітей Волинської державної адміністрації, з Луцьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Геріатричним пансіонатом міста Луцька, Територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька та Волинської області, Громадською організацією батьків дітей з синдромом Дауна, Молодіжною громадською організацією «Волонтерський клуб міста Луцька» тощо.

/Files/images/sots_robota/10.jpg

Пріоритетними напрямками виховної діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету ”Україна” є залучення молоді до участі у громадському житті, розвиток і зміцнення інститутів студентського самоврядування, сприяння реалізації ефективної молодіжної політики.

/Files/images/sots_robota/11.jpg

Студенти спеціальності “Соціальна робота” взяли участь у тренінгу “Вступний курс для працівників соціальної сфери”, який був проведений в межах проекту ТАСІС “Посилення регіональних соціальних служб”, який виконувався консорціумом організацій, очолюваних Британською Радою в Україні, з отриманням відповідних сертифікатів.

Здійснюється волонтерська діяльність студентів у організаційній роботі щодо залучення молоді до безоплатного донорства; просвітницька робота щодо здорового способу життя, запобігання вживанню студентами алкоголю та наркотиків.

/Files/images/sots_robota/12.jpg

Кафедра щороку організовує проведення міської благодійної акції «Від серця до серця», на яку запрошені представники організацій «Особлива дитина», УТОС, клубу жінок-інвалідів «Берегиня» і низки інших. На акції проводиться ярмарок-розпродаж виробів цих організацій, кошти від якого спрямовуються на благодійні цілі.

Традиційною стала участь студентів та викладачів кафедри соціальної роботи в інститутській акції «Ялинка дітям». Студенти не лише приносять подарунки дітям, але й беруть участь в організації святкових концертів у Навчально-виховному об’єднанні "Дошкільний заклад компенсуючого типу № 28", спеціальна загальноосвітня школа І ступеня для дітей із вадами слуху, Волинському центрі соціальної реабілітації для дітей інвалідів ДНЗ № 48, Волинській обласній асоціації дітей-інвалідів «Особлива дитина», Реабілітаційному центрі санаторію с. Дачне, Центрі реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя».

Дозвілля є важливою сферою соціалізації особистості. Тому прагнемо, щоб дозвілля було змістовним, виступало сферою самореалізації, розкривало творчий потенціал особистості, було провідною метою діяльності навчального закладу. Студенти вузу мають можливість відвідувати театри, музеї, виставки; долучатись до проведення благодійних акцій; до організації та участі у туристичних походах, екскурсіях та табірних зборах.

/Files/images/sots_robota/13.jpg

/Files/images/sots_robota/14.jpg

Колишня випускниця напряму підготовки «Соціальна робота», Шиманська Лариса (інвалід І групи) очолює клуб жінок-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату “Берегиня” в м. Нововолинську при Нововолинському осередку суспільної служби України. Займається благодійною діяльністю, навчає учасниці клубу рукоділлю та допомагає у розкритті їхнього творчого потенціалу, проводить психологічну підтримку дітей-інвалідів та їх сімей.

/Files/images/sots_robota/15.jpg

Кожна спеціальність інституту традиційно відзначає своє професійне свято, де відзначають кращих студентів нагородами та зустрічаються з відомими фахівцями в галузі, з метою отримання досвіду в майбутньому працевлаштуванні.

Щорічно з нагоди Дня працівника соціальної сфери в інституті організовуються урочисті заходи спрямовані на актуалізацію та популяризацію професії соціального працівника із залученням студентства спеціальності.

/Files/images/sots_robota/16.jpg

20 жовтня 2017 року відбувся черговий захід в рамках соціальної програми "МИ#SVIDOMI", участь в якому взяли: у ролі ведучої заходу – викладачка кафедри Закусило Оксана Юріївна, у ролі учасників – студенти 4 курсу напряму підготовки «Соціальна робота», разом із представниками учнівської молоді міста.

Ця програма просвітницько-профілактичного спрямування являє собою цикл ток-шоу для підлітків та молоді з антиреклами наркотиків. Вона виникла як ініціатива навесні цього року, коли декілька інтернет-видань Волині провели розслідування та показали, що наркотики у Луцьку можна безперешкодно придбати через інтернет.

Бути успішним означає бути свідомим, бути мужнім означає бути свідомим. «Ми здорові, бо ми свідомі» – слоган соціальної програми «МИ#SVIDOMI».

/Files/images/sots_robota/17.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 838