КАФЕДРА ПРАВАЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

/Files/images/kafedra_prava/foto/1.jpg

КАФЕДРА ПРАВА
(заснована 30 серпня 2002 року)

Німецький філософ Іммануїл Кант коротко означив місце Права у людському житті, назвавши його найсвятішим, що є у Бога на землі. Саме право є універсальним та незамінним мірилом справедливого, розумного та доброго у відносинах між людьми. Уміння правильно знаходити та впроваджувати ці імперативи у суспільне життя вимагає глибокої та тривалої підготовки, адже бути юристом означає скоріше оволодіти мистецтвом, аніж просто професією.

Кафедра права є одним із структурних підрозділів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», що проводить навчальну, навчально-методичну, наукову та навчально-виховну роботу з підготовки фахівців за спеціальністю «Право».

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує організацію навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогіки, юридичної практики, наступності рівнів освіти, науково-обгрунтованих навчальних програм, індивідуалізації навчання і виховання, впровадження сучасних інформаційних технологій навчання, що в свою чергу призводить до професійного зростання науково-педагогічних кадрів. Більшість викладачів кафедри мають досвід практичної роботи, що позитивно відображається на якості навчального процесу. Всі співробітники кафедри постійно підвищують кваліфікацію, проходять перепідготовку в провідних юридичних вузах України.

На кафедрі працює 10 штатних науково-педагогічних працівників, із них: доктор юридичних наук Журавльов Д.В., кандидати юридичних наук Рязанцев О.Є., Попов А.А., Мочкош Я.В., Савич С.С., кандидат історичних наук Бундак О.А., старші викладачі Пікалюк С.С., Рязанцева Н.О., Пащук Т.В., асистент Туз Ю.О.

Науково-педагогічні працівники

Навчальна діяльність

Випусковою кафедрою права здійснюється підготовка випускників за ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр", та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Напрями підготовки та спеціальності:

Підготовка за ступенем вищої освіти "бакалавр" здійснюється за спеціальністю:

081 - "Право" (денна, заочна форми навчання). Випускники отримують кваліфікацію - бакалавр з права (цивільно-господарська діяльність).

Підготовка за ступенем вищої освіти "магістр" здійснюється за спеціальністю:

081 – «Право» (денна, заочна форми навчання). Випускники отримують кваліфікацію - магістр з права (цивільно-господарська діяльність).

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» здійснюється за спеціальністю:

5.03040101 – «Правознавство» (денна, заочна форми навчання). Випускники отримують кваліфікацію - молодший спеціаліст - юрист.

/Files/images/kafedra_prava/foto/2.jpg

Кафедрою налагоджено співпрацю із закордонними партнерами. Проводяться спільні конференції з представниками Республіки Польща. Прикладом такої стала конференція: «Правові системи України та Польщі: мости взаємодії», участь в якій взяли представники Католицького люблінського та Лодзського університетів, науковці та практики з України.

У складі кафедри діє Центр польського права, який очолює докторант Люблінського католицького університету Міхал Мосьціцкі. Центру проводить роботу з:

· впровадження та популяризації міжакадемічних зв’язків наукових працівників юридичного профілю науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів України та Республіки Польща, залученні до співпраці фахівців у галузі права з Республіки Польща;

· вивчення та узагальнення польського досвіду адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу;

· надання наукових правових висновків та юридичних консультацій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності регіону (зокрема тим, що співпрацюють з господарюючими суб’єктами Республіки Польща) щодо тих чи інших положень правової доктрини та практики Республіки Польща.

· впровадження навчальних курсів для підвищення кваліфікації юристів, юрисконсультів, адвокатів тощо регіону з метою ознайомлення та вивчення польського законодавства та практики.

· реалізації програм обміну між студентами та викладачами вищих навчальних закладів України та Республіки Польща.

/Files/images/kafedra_prava/2.png

Навчально-методична діяльність

Навчальні плани, програми та інші методичні матеріали повністю узгоджено з керівними документами й навчально-методичним забезпеченням Міністерства освіти і науки України.

Кафедра має повне методичне забезпечення з усіх дисциплін, що викладаються.

Змістовним напрямком діяльності кафедри є проведення науково-методичних та науково-практичних семінарів, які забезпечують належний зміст навчальних дисциплін, їх науковість, контролюють відповідність навчальних робочих програм діючому законодавству.

На кафедрі активно проводиться навчально-методична робота, яка проходить у кількох напрямах. Перший із них – розробка та затвердження навчальних програм курсів, а саме на кафедрі підготовлені, обговорені та затверджені навчальні програми з усіх дисциплін, які читаються викладачами. Другий напрямок – методичне забезпечення викладання курсів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Викладачами кафедри розроблені методичні рекомендації до проведення семінарських занять, до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, завдання до проведення аудиторного тестування з дисциплін, які закріплені за кафедрою.

Навчально-виховна діяльність

Важливим завданням кафедри є правове виховання молоді. Виховна робота проводиться під час аудиторних занять шляхом роз`яснення студентам змісту чинного законодавства, організації самостійної роботи студентів під контролем викладача, шляхом альтернативного вирішення юридичних спорів, під час проведення індивідуальної роботи із студентами шляхом напрацювання навичок, які використовують юристи.

/Files/images/kafedra_prava/11.png

/Files/images/kafedra_prava/12.jpg

/Files/images/kafedra_prava/13.jpg

Структурні підрозділи

В інституті функціонує Юридична клініка «Феміда» як база для практичного навчання та проведення практики студентів.

Мета створення юридичної клініки – забезпечення практичної підготовки студентів-правників до професійної діяльності, усвідомлення ними місії юридичної професії та забезпечення більш широкого доступу представників соціально вразливих груп населення до правової допомоги.

Консультанти Юридичної клініки Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» надають правові послуги виключно в межах первинної правової допомоги.

Студенти-консультанти в межах діяльності Юридичної клініки займаються правоосвітньою та правовиховною діяльністю. З метою реалізації покладених на них завдань студенти-консультанти регулярно проводять виїзні лекції на правову тематику для школярів, студентів, соціально-незахищених категорій населення, осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, займаються розробкою та розповсюдженням правоосвітніх методичних матеріалів (буклетів, пам’яток тощо).

/Files/images/kafedra_prava/14.png

/Files/images/kafedra_prava/15.png

То ж у Вас є унікальна можливість стати учасником нашого інститутського життя, співучасником навчально-виховного процесу в стінах нашого навчального закладу, членом великої родини, ім'я якої – КАФЕДРА ПРАВА ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» !

Кiлькiсть переглядiв: 600