Професорсько-викладацький склад кафедри туризму

/Files/images/kafedra_turizmu/ОЛЬХОВА.jpg

Ольхова-Марчук Наталія Володимирівна — завідувач кафедри

Профіль у Google scholar

У 1997 році закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

У 2010 році здобула другу вищу освіту на базі Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» за спеціальністю «Туризм».

26 лютого 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів у процесі фізичного виховання». Рішенням спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання.

22 грудня 2010 року отримала диплом доктора філософії європейського зразка.

З 28 вересня 2011 року – на посаді доцента кафедри туризму.

Автор більше десятка наукових публікацій.

/Files/images/куницький.png

Куницький Михайло Петрович – доктор історичних наук, професор кафедри туризму

У 1994 році закінчив Володимир-Волинське педагогічне училище ім. А.Ю. Кримського.

1999 року здобув вищу освіту у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки за спеціальністю «Історія», в цьому ж вищому навчальному закладі у 2000 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

2009 року здобув диплом про вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» у Національній академії державного управління при Президентові України.

В 2009 році успішно захистив кандидатську наукову роботу й спеціалізована вчена рада Чернівецького національного університету присудила науковий ступінь кандидата історичних наук.

2012 року успішно закінчив й отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку» Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова.

У 2014 році здобув науковий ступінь доктора історичних наук у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».

З 2015 року працює на посаді професора кафедри туризму.

У 2006 році по рейтингу «ТОП-100» видавництво «Інвестгазета», присвоєно звання «Кращий ТОП – менеджер року», 2007 року був відмічений міжнародною нагородою «Лаври слави», як найкращий керівник вітчизняною компанією.

2012 року за значний особистий внесок, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю – нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня».

/Files/images/Turizmu_cafedra/Сушик.png

Сушик Олександр Григорович

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри туризму

Профіль у

У 1989 році закінчив Львівський державний університет ім. І.Я.Франка, географічний факультет за спеціальністю географія.

27 березня 1997 року захистив кандидатську дисертацію «Технологія економічної підготовки учнів сільських профтехучилищ». Рішенням спеціалізованої Вченої ради Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. В.К.Винниченка присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

26 червня 2001 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

У 2003 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

/Files/images/kafedra_turizmu/ТЕРЛЕЦЬКИЙ.jpg

Терлецький Володимир Карлович — кандидат біологічних наук, доцент кафедри туризму

Закінчив у 1963 р. Ленінградську лісотехнічну академію (інженер лісового господарства), у 1970 – Київський державний інститут (українська мова і література). Успішно захистив дисертацію з інтродукції рослин у 1974р. і отримав ступінь кандидата біологічних наук.

Доцент кафедри ботаніки з 1975р.

З 2006р. працює у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на посаді доцента. Автор близько 200 наукових публікацій, більше десятка методичних рекомендацій (у т.ч. Основи екології, Основи фітотерапії, Основи виживання, Рекреаційні комплекси, Рекреаційне лісокористування, Екологічний туризм, Безпека життєдіяльності, Охорона праці) і до двох десятків книг наукового та популярного змісту. Напрям наукових розробок: рослинні ресурси, екологічний туризм.

У громадській діяльності виконує обов’язки голови громадської ради при обласному управлінні охорони навколишнього природного середовища, голова обласної молодіжної громадської організації «Екоресурс». Брав участь у складанні комплектів краєзнавчих екологічних карт Волині, які передавались у сільські школи області, керував держбюджетною темою «Екологічна мережа Волинської області».

/Files/images/sklad_kafedri/Кушпетюк.jpg

Кушпетюк Олена Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

Профіль у Google scholar

У 1991 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, історичний факультет за спеціальністю історія.

25 травня 2000 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». Рішенням спеціалізованої вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 25 травня 2001 року присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

Автор більше 80 наукових праць.

Основні наукові праці:

Кушпетюк О. Бібліотечні збірки музейних закладів Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Літопис Волині: Всеукраїнський науковий часопис. Число 11. – Луцьк: Вид-во ВНУ, 2012. – С.55-60.

Кушпетюк О.Єпархіальне давньосховище в Житомирі – 120 років з часу заснування // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк: Вид-во СНУ, 2013. – Вип. № 21. – С.155-160.

Кушпетюк О. 150 років з часу заснування першого музею Волині // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк: Вид-во СНУ, 2015. – Вип. № 7 (308). – С.156-162.

Кушпетюк О. Омелян Дверницький – завідувач першого давньосховища на Волині // Українське державотворення: проблеми і сучасність: Зб. наук. праць. – Вип. Х. / Ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк та ін. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – С.106-110.

Кушпетюк О. Старожитності музеїв Волинської губернії на виставках місцевого та загальноросійського рівня // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 3 (15) (липень-вересень). Т. 2. – С. 98-103.

Кушпетюк О. Погляди Миколи Біляшівського на місце та роль музейних закладів Волинської губернії у краєзнавчих дослідженнях регіону // Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 30–31 березня 2017 р.). – Луцьк : Терен, 2017. – С. 70-73.

Кушпетюк О. Церковне музейництво Волині (на прикладі волинських давньосховищ) // Волинська ікона: дослідження та реставрація: Науковий збірник матеріалів XXIV міжнародної наукової конференції, приуроченої до 350-річчя від дня народження Йова Кондзелевича. – Луцьк: ВКМ, 2017. – 74-79.

Кушпетюк О. Михайло Тучемський – організатор першого музейного закладу Острога // Українське державотворення: проблем і сучасність : Зб. наук. праць. Вип. ХІІІ / Ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк [та ін.]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 176 с. – С. 86-91.

Навчально-методичні праці:

Кушпетюк О. Основи музеєзнавства: методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» . – Луцьк: ЛІРоЛ ун-ту «Україна», 2013. – 72 с.

Нормативно-правові акти з питань музейної справи для самостійного вивчення курсу «Основи музеєзнавства»: навчально-методичне видання / упоряд. О. Кушпетюк. – Луцьк: ЛІРоЛ ун-ту «Україна», 2016. – 102 с.

Кушпетюк О. Основи музеєзнавства : методичні вказівки до семінарських занять та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»: Луцьк: ЛІРоЛ ун-ту «Україна», 2016. – 26 с.

Кушпетюк О. Історія України : джерела до вивчення курсу / упоряд. О.Кушпетюк. – Луцьк: ЛІРоЛ ун-ту «Україна», 2017. – 67 с.

/Files/images/kafedra_turizmu/ГРОМИК.jpg

Громик Оксана Миколаївна — старший викладач кафедри туризму

Профіль у Google scholar

У 2001році закінчила Волинський державний університет ім.Лесі Українки за спеціальністю «Біологія».

У 2007 році здобула другу вищу освіту на базі ВНУ ФПО за спеціальністю «Облік і аудит».

Працює над дисертаційним дослідженням «Еколого-географічне обґрунтування оптимізації природокористування у зоні радіоактивного забруднення Волинської області».

/Files/images/kafedra_turizmu/фото.jpg

Майстер Андрій Анатолійович

кандидат географічних наук,

старший викладач кафедри туризму

Профіль у Google scholar

У 2012 році закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин за спеціальністю «Країнознавство».

18 квітня 2016 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області» зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Автор більше 30 наукових праць.

Коло наукових інтересів: господарське освоєння території, господарська освоєність території.

Основні наукові праці:

1. Просторова диференціація господарської освоєності території Волинської області // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2011. – № 9. – С. 57–67 (у співавторстві)

2. Порівняльний аналіз рівнів сільськогосподарської освоєності території Волинської області України та Брестської області Білорусі // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2013. – № 16 (265). – С. 156–162.

3. Оцінка факторів сільськогосподарського освоєння території Волинської області // Часопис соціально-економічної географії. – 2014. – Вип. 16 (1). – С. 198–201.

4. Кластерний підхід до дослідження сільськогосподарської освоєності території (на прикладі Волинської області) // Геополитика и экогеодинамика регинов Украины. – 2014. – Т. 10. – Вып. 2. – С. 647–651.

5. Фактори розселенського освоєння території Волинської області // Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К. : Альфа-ПІК, 2014. – Вип. 27. – С. 243–250.

6. Історико-географічні особливості господарського освоєння території Волинської області // Історія української географії. Всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2014. – Вип. 29, 30. – С. 143–151.

7. Расселенческая освоенность территории Волынской области Украины // Псковский регионологический журнал. – № 20. – Псков : Псков. гос. ун-т, 2014. – С. 79–87.

8. Промышленная освоенность территории Волынской области Украины // Магілёўскі мерыдыян. Том 15–16. – Вып. 1–2 (31–32). – Магілёў, 2015. – С. 49–53.

9. Транспортна освоєність території Волинської області // Часопис соціально-економічної географії. – 2015. – Вип. 19 (2). – С. 188–192.

10. Геопространственные особенности лесохозяйственной освоенности территории Волынской области Украины // Вестник Воронежского государственного университета. Серия : География. Геоэкология. – 2016. – № 3. – С. 51–56 (у співавторстві)

Кiлькiсть переглядiв: 500